UNA FINESTRA OBERTA AL MÓN

UNA FINESTRA OBERTA AL MÓN
(c) Gallel Abogados

martes, 26 de junio de 2018

LA MEDIACIÓ COM A PROJECTE A REALITZAR

PROJECTE DE LLEI VALENCIANA DE MEDIACIÓ


- Al dia d'ahir vàrem tindre l'honor de comparèixer davant de la Comissió de Justícia, Governació i Administracions Públiques de la GENERALITAT VALENCIANA per tal de fer la nostra aportació crítica del Projecte de Llei de Valenciana de Mediació. Sincerament,
va ser una experiència mol interessant i enriquidora, no tant per un práctic i teòric de la Mediació i de la resolució pacífica de conflictes, sinò per tal d'aportar un granet de sorra al nostre Legislador per tal de regular allò irregulable, com és la Mediació.
- Seria molt llarg explicar la nostra intervenció, però, com a resum de les qüestions sobre les que vam debatre, varen quedar fixades les següents idees:
a) Necessitat d'una llei de Mediació, però sense que pose portes al camp.
b) Necessitat d'una llei de Mediació autonòmica que no siga clon de la estatal, donades les característiques i peculiaritats pròpies del nostre Territori, la idisosincràsia pròpia i l'acostament de les Administracions i els poders públics als ciutadans per tal de garantir la resolució dels conflictes.
c) Necessitat d'un Centre de Mediació públic per tal de garantir la gratuïtat de les persones sense prou mitjans econòmics (assistència jurídica gratuïta) a la pacificació dels propis conflictes, però retribuïnt els Mediadors intervinents, a mode de com es fa al Torn d'Ofici.
d) Eliminació del termini màxim de durada del procediment de Mediació.
e) Necessitat d'un registre públic de Mediadors, que garantisca la qualitat dels Professionals.
f) Necessitat de formació continuada.
g) Necessitat d'un règim sancionador, com a garantia de la qualitat dels Professionals mediadors.
h) Impulsar el coneixement i pràctica de la Mediació, com a mitjà de resolució de conflictes, des del punt bàsic ce la societat, l'escola.
i) Erradicació de l'ús del terme "sotmetre", referint-se a la voluntat de resoldre els conflictes per via de la Mediació, donat a que aqueste terme que, etimològicament ve de sub (per baix de) i mito, -is, -ere (posar-ne), és a dir, posar a les Parts en conflicte per baix d'algú, la qual cosa representaria un mitjà  heterocompositiu, en el sentit de que és un tercer qui diu com s'ha de resoldre el conflicte, un Àrbitre o un Jutge, mentre que el Mediador condueix, guia les Parts en conflicte a que aquestes mateixes ho resolguen baix el seu propi criteri (autocomposició o autotutela) i de forma i manera que siga igualment satisfactori per ambdues.
j). Rebutjar la representació d'una de les Parts en el procediment de Mediació, donada la necessitat de que les parts parlen una amb l'altra, es vegen, s'escolten, i no posar-ne murs (interposar persones) entre elles que ajornen la resolució i no empatitzen.
j) Insistir en el cumpliment dels principis de la Mediació, especialment, els de confidencialitat, bona fe i igualtat d'armes.
k) Rebuig de la burocratització de la Mediació inclosa com a obligació per litigar, evitant fracasos com els de l'Acte de Conciliació, l'antiga Compareixença del Judici de Menor Quantia, o l'actual Mediació de la Llei de la Jurisdicció Voluntària.
- Esperem què les Corts Valencianes reben de bon grat les intervencions i aportacions que tots els Professionals hem realitzat, per bé de la societat, de la resolució pacífica de conflictes.

ACTUALITZACIÓ

- Ahir, dia 21 de novembre del 2018, les Corts Valencianes, pero unanimitat varen aprovar el projecte de Llei Valenciana de Mediació. Esperem el text. Enfatitzem el termini "unanimitat", donat que n'hauria sigut un mal començament el fet de que una norma que ne té com a bojectiu la resolució pacífica dels conflictes, baix el criteri "win/win", que tots guanyem, no haguera tingut el consens de tota la Cambra, sense excepcions, de totes les Parts mediades. 
- He me destacar que (i) n'hi ha una partida pressupostària pel desenvolupament de la Llei, així com (ii) el reconeixement d'un sistema d'assistència jurídica gratuïta per aquelles persones que adolesquen de mitjans econòmics i (iii) un sistema de sancions per els Mediadors incompetents.
(c) Gallel Abogados


No hay comentarios:

Publicar un comentario