UNA FINESTRA OBERTA AL MÓN

UNA FINESTRA OBERTA AL MÓN
(c) Gallel Abogados

domingo, 1 de noviembre de 2015

MEDIACIÓN MEDIOAMBIENTAL (III)

CONCLUSIONS DE LA JORNADA DEL COL.LEGI DE BIÒLEGS
- El proppassat dia 22 es va cel.lebrar al Centre Cultural "LA PETXINA" de València, una Jornada sobre la MEDIACIÓ EN CONFLICTES MEDIAMBIENTALS organitzada pel COL.LEGI DE BIÒLEGS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, el programa de la qual el teniu al marge dret d'aquesta pàgina del Blog.
- La present entrada, ni fa reflexe de conclusions, diguem-ne, oficials -que no les hi ha-, sinó que, tampoc no vol ser una enumeració exhaustiva de tot allò tan interesant què enllà es va tractar; sinó, un breu esquema de síntesi de les qüestions més remarcables, en orde a aclarir vies d'accès a les solucions a conflictes mediambientals. Aquesta podria ser una aproximació a les conclusions:

 • La Mediació és perfectament vàlida en qualsevol conflicte mediambiental, amb independència de l'orde jurisdiccional en que puga trobar-se el conflicte, a saber, administratiu, contencioso-administratiu, penal, civil, o sense litigi.
 • Al problema normal que representa la Mediació en seu administrativa pot ressoldre's, bé creant un òrgan de Mediació per la pròpia Administració, quan el conflicte es produeix entre veïns o, per la designació d'un representant de l'Administració en conflicte amb veïns o tercers, per a que després siga l'òrgan competent de l'Administració qui ratifique i, en definitiva done validesa a la formació de la voluntat de l'Administració implicada.
 • En seu jurisdiccional penal, és igualment vàlida i desitjable, actuant de forma paral.lela -com sempre en Mediació- al decurs processal i tractant de resoldre de la manera més fluïda i ràpida possible que no ho fa la Jurisdicció Penal.
 • A nivell de conflicte entre veïns, temes com el "botellón", el soroll de les revetlles o de les discoteques, la Mediació és, pràcticament la més desitjable ràpida i més valuosa via de resolució del conflicte.
 • El Mediador, en seu Mediambiental, com en qualsevol altra, tracta de que les Parts en conflicte parlen l'una amb l'altra.
 • El treball què els Biòlegs estan fent per tractar de resoldre conflictes, com l'exposat a la Jornada, del "Tancat de Zacarès", a l'Albufera de València, on el canvi de propietaris ha fet renàixer el conflicte que, de paraula se'n havia tancat, fa exposar com es pot intervindre per via de Mediador, que permeta dur a les Parts usuàries del tancat, amb independència de qui siga el propietari, puguen signar l'Acord de Mediació, que permeta dotar l'acord (verbal) abastit, de títol executiu i inclús, inscribible al Registre de la Propietat, per tal de què el nou adquirent es veja obligat a assumir l'acord mediat abastit amb el venedor.
 • Els conflictes entre pobles veïns per l'ús de les masses boscoses, municipis amb notòries diferències entre el repartiment i la titularitat de les terres i masses en litigi, fan que el Mediador tracte, com ben bé es va exposar a la Jornada, de trencar les situacions de violència i por a aquesta entre els dos veïnatges, emprant solucions imaginatives y pacífic
 • Inclús, les tasques en prevenció del conflicte es presenta com desitjable i es pot i deu canalitzar mitjançant la Mediació.
 • La condemna penal o sancionadora pecuniàriament no es presenta com la millor solució en tema mediambiental, sinó, a través de la reparació del dany causat, via que regule la obligació del concesionari dels bens públics (mines, etc.) de quan haja conclós l'explotació, tinga la obligació de adaptar aquesta al medi ambient, amb actuacions materials o físiques que retornen -en la mesura d'allò possible- a la situació anterior o a la seua millora, exemple del qual es va posar respecte de la solució presa a les antigues pedreres de Vancouver Island (Canadà) reconvertides en el Capilano Park; i, sempre, cas de no acomplir-se voluntàriamente, l'excució de garanties bancàries en quantia suficient per a fer-lo econòmicament a costa del concesionari.
  (c) Gallel Abogados
 • La necessitat de que els poders públics doten de mitjans de Mediació efectius i no burocratitzats com fa la recentment publicada Llei de la Jurisdicció Voluntària, que atribueix als Lletrats de l'Administració de Justícia (antix Secretaris Judicials) facultats de mediar.
- Tot allò què expresem, requereix de Mediadors especialitats, no només en Mediació, que, per suposat, sinó, a més a més, en matèria mediambiental, doncs donada la seua complexitat, de vegades fa que calguen facilitar possibles solucions tècniques a les Parts, per tal de que aquesten puguen observar el ventall de possibilitats que, davant de les quals poden presentar-se per soluciona el conflicte, adoptant, en definitiva, una posició quasi proactiva per part del Mediador, tot i que, aquesta no trenque les regles de la neutralitat o imparcialitat que el Mediador deu observar..

No hay comentarios:

Publicar un comentario